Crochet Along 2015

vrijdag 2 juli 2021

Ups 'n Downs deel 13/ part 13Ups ‘n Downs Crochet Along 2021……the end (English below)
Wat een avontuur was het weer.
Net al vorig jaar konden we ook dit jaar pas in april beginnen.
Net als in de rest van de wereld was Corona de boosdoener.
Geen grondstoffen en geen mankracht op de werkvloer betekende geen garen.
Uiteindelijk is het natuurlijk allemaal goed gekomen en nu begint de wereld
gelukkig weer een beetje terug naar het “normale”’ te gaan.
Elke week, en 1x een extra week ertussen, was deze keer het recept om deze Cal mee te haken. Ook gaandeweg de Cal, en nog steeds, haakten er mensen aan.
Met patroon 1 als beginpatroon schoot bij nogal wat mensen de schrik er toch wel in
en de vragen in het vragenbericht liep al snel vol.
Het haakwerk liep niet netjes up en down, de zijkanten liepen uit.
Voor velen was een zigzagpatroon haken iets nieuws.
Gelukkig hielpen de leden elkaar en was het voor velen even wennen aan het patroon
en de manier waarop het beschreven is. (Leuker konden we het niet maken, wel moeilijker).
Na deze eerste week besloten we toch maar filmpjes te gaan maken van de moeilijkere delen,
hoewel dat eerst niet de bedoeling was.
Gaandeweg de delen werd het al wel wat beter te behappen, voor velen.
De ups en downs werden beter zichtbaar en omdat de tussenstukjes (3 toeren in de achtergrondkleur)
 altijd hetzelfde zijn, kwam er regelmaat in het patroon.
Sommige patronen waren moeilijker dan andere,
vooral de patronen met de bobbelsteken erin waren voor veel mensen niet fijn om te haken.
Gelukkig was deel 3 daarin het moeilijkst en het meeste werk.
De delen 7 en 11 gingen daardoor makkelijker.
Wat was het leuk om de deken te zien groeien, gedurende de weken.
En wat waren de haaksters enthousiast! Echt heel leuk om allemaal te volgen.
Uiteindelijk zijn we nu aan het eind van de (haak)reis gekomen en
kun je hier het laatste deel, inclusief de rand, downloaden. 
Iedereen kan nu rustig haar/zijn sprei afhaken.

Deze keer hebben we, in samenwerking met Durable,
ervoor gekozen een deel van de verkoop van de pakketten te doneren aan Stichting Ambulance Wens.
Binnenkort gaan we de cheque uitreiken, hierover later meer.
We willen de leverancier bedanken voor hun vertrouwen in ons.
Zeker ook dank aan de medewerkers in het magazijn,
die al die pakketten hebben gevuld met bollen, steekmarkeerders en labeltje,
zelfs in de avonduren en weekenden werd doorgewerkt,
op gepaste afstand en met minder mensen tegelijk.
Een grote dankjewel aan de testhaaksters: Ilona, Annemieke en Marjolein, jullie waren geweldig. Zonder filmpjes en met soms een wat gebrekkige beschrijving (met fouten)
kwamen jullie uit de tekst/tekening. Met jullie hulp werd het een duidelijk patroon.
Dank aan alle deelnemers, voor jullie enthousiasme en soms kritische opmerkingen.
Dank jullie ook voor het elkaar helpen, zowel online als in real-life.
Dat is de kracht van een Cal-groep!
Wij hopen dat jullie met veel plezier hebben meegehaakt en we hopen jullie weer te zien bij een volgend project.
-----------------------------------------------------------------
Ups 'n Downs Crochet Along 2021......the end
What an adventure it was again.
Just like last year, we couldn't start until April.
As in the rest of the world, Corona was the reason.
No raw materials and no manpower on the work floor meant no yarn.
In the end, of course, it all worked out fine and now,
thankfully, the world is starting to go back to "normal" a bit.
Every week, and 1x extra week in between, was the recipe for crocheting this Cal this time.
Also, along the way of the Cal, and right now, people are starting.
With pattern 1 as a starting pattern, quite a few people got scared and the questions
 in the question post filled up quickly.
Their work did not run neatly up and down, the sides ran out.
For many, crocheting a ripple pattern was something new.
Fortunately, members helped each other and for many it took some getting
 used to the pattern and the way it was described.
After this first week we decided to make videos of the more difficult parts,
although that was not the intention at first.
Gradually the parts became more manageable for many.
The ups and downs became more visible and
because the in-between parts (3 rows in the background color) are always the same,
the pattern became more regular.
Some patterns were more difficult than others,
especially the patterns with the bobble stitches in them were not fun for many people to crochet.
 Fortunately, part 3 was the most difficult and the most work in that.
Parts 7 and 11 went easier as a result.
What fun it was to see the blanket grow, during the weeks.
And how enthusiastic the crocheters were! Really nice to follow all of them.
Finally, we have come to the end of the crochet journey,
and you can now download the last part, including the border.
Everyone can now crochet her/his bedspread in peace.
This time, in collaboration with Durable,
we have chosen to donate part of the sales of the kits to the Ambulance Wens Foundation.
Soon we will hand out the check, more on this later.
We would like to thank the supplier for their trust in us.
Certainly, also thanks to the employees in the warehouse,
who filled all those packages with yarn, stitch markers and labels,
even in the evenings and weekends they worked on,
at a suitable distance and with fewer people at the same time.
A big thank you to the test crocheters: Ilona, Annemieke and Marjolein, you were great.
Without videos and with sometimes a somewhat flawed description (with errors)
you came out of the text/charts.
With your help it became a clear pattern.
Thank you to all participants, for your enthusiasm and sometimes critical comments.
Thank you also for helping each other, both online and in real-life.
That is the power of a Cal group!
We hope you enjoyed crocheting with us and we hope to see you again on the next project.

HERE you can download part 13
vrijdag 25 juni 2021

Ups 'n Downs deel 12 / Part 12


Het één-na-laatste deel alweer.
Deze week is een lastige, vond ik zelf.
Keren en draaien, keren en draaien.
Maar het resultaat mag er zijn.


Veel plezier

Almost the last part, just one to go, after this one.
This week is a difficult one.
Turn and turn, turn and turn.
But the result is great. 

HERE you can download part 12

Enjoy!

vrijdag 18 juni 2021

Ups 'n Downs deel 11 / Part 11


Na een ongemakkelijk deel 10, voor ons dan, met nog wat fouten in het patroon,
gaan we nu door met deel 11.

Deze week weer een bobbelpatroon. 
Gelukkig (voor velen) maar 2 toeren bobbelsteken,
maar de reliëfsteken zijn ook niet altijd makkelijk.
Bij dit deel is de eerste toer het moeilijkst (en de 1e toer van het 2e deel).
Als die goed is kun je de rest makkelijker haken.
De bobbelsteken vallen precies in het midden van de
door reliëfsteken gemaakte V.
Daar kun je dus op letten.


Veel plezier! 


After an awkward part 10, for us , with some mistakes in the pattern,
let's move on to part 11. 

Another bobble pattern this week.
Fortunately (for many) only 2 rounds bobble stitches ,
but the front post stitches aren't always easy either.

In this part, the first row is the hardest (and the 1st row of the 2nd part).
If this row is good, you can crochet the rest more easily.
The bobble stitches fall exactly in the middle of the front post V.

So you can pay attention to that.

HERE you can download part 11

Lots of fun!

vrijdag 11 juni 2021

Ups 'n Downs deel 10 V4 / Part 10 V4Deel 10 alweer, we naderen het einde.
Deze week weer waaiers haken.


Veel plezier!

Note: Er stonden enkele fouten in de tekst van diverse toeren. Excuses voor enig ongemak. 
Part 10, we're going towards the end.
This week we're going to crochet shells.


Enjoy! 

Note: There were errors in some rows. Sorry for any inconvenience.vrijdag 4 juni 2021

Ups 'n Downs deel 9 / part 9

 
Deel 9 alweer.
Het middeldeel zit erop en we gaan aan de terugweg beginnen.
Niet hetzelfde terug natuurlijk, elke deel is weer anders.
We beginnen met de Jacobs Ladder.
Wie de Mix n Match ook heeft gemaakt, zal het bekend voorkomen.
Wij vinden het zo'n leuk patroon, dat we het hebben verschreven naar de Ups n Downs.
Hopelijk vinden jullie het ook leuk om te maken.


Veel plezier!

  Part 9.
The middle part is done and we are going to start the way back.
Not the same in reverse of course, every part is different.
We start with the Jacobs Ladder.

Whoever made the Mix n Match will be familiar with it.

We think it's such a fun pattern that we've changed it for the Ups n Downs Cal.

Hope you enjoy making it too.


HERE you can download part 9

 

Lots of fun!

vrijdag 28 mei 2021

Ups 'n Downs deel 8 / part 8

 Helaas werkt blogger niet mee en kan ik geen fotos plaatsen.Wellicht lukt dit op een later tijdstip alsnog.


Deel 8 sluit het middenstuk af. We zijn dan van up naar down gewisseld en weer terug.

Dit deel is makkelijk, jullie hebben het al eens gehaakt bij deel 6.

Denk nu niet dat we straks weer in omgekeerde volgorde de delen gaan herhalen want dat is niet zo.

We krijgen straks gewoon weer nieuwe delen.

Alleen deel 8 is dus hetzelfde als een eerder deel.


HIER kun je deel 8 downloaden


Veel plezier!


Part 8 closes the middle piece. We switched from up to down and back again.

This part is easy, you already did it in part 6.

Do not think that we will soon repeat the parts in reverse order because that is not the case.

We will just get new parts later.

Only part 8 is the same as an earlier part.

 

You can download part 8 HERE


vrijdag 14 mei 2021

Ups 'n Downs deel 7 / part 7


Deel 6 was leuk hè! Zoveel leuke reacties gezien op Facebook en Instagram!

Met deel 7 zijn we aangekomen aan het middenstuk van de deken.
Eigenlijk hoort deel 6 daar ook al bij.
Deel 7 is best wel een groot stuk, daarom hebben we besloten dat we volgende week geen nieuw patroon geven. Je hebt nu dus 14 dagen voor deel 7.

Heerlijk op het gemakje haken dus.
Mensen die een beetje achterliepen, of mensen die later zijn aangehaakt,
kunnen deze tijd benutten om bij te haken.

Weer wat bobbelsteken in dit deel, filethokjes ook. Van alles wat.

HIER kun je deel 7 downloaden.
Let op: Deel 7 begint met kleur C!

Tip: als je strak haakt is het misschien nodig om de "middenruiten" met een grotere haaknaald te haken.

Veel plezier!
Part 6 was fun! We've read so many nice comments on Facebook and Instagram!

With part 7 we have arrived at the center of the blanket.
Actually, part 6 is already part of that.

Part 7 is quite a big piece, so we decided not to give a new pattern next week.
So you now have 14 days for part 7.

So take your time for crochet.
People who were a little behind, or people who joined later,
can use this time to catch up.

 Some bobble stitches in this part, filet crochet as well. A bit of everything.

 You can download part 7 HERE.

 Note: Part 7 starts with color C.

Have fun!vrijdag 7 mei 2021

Ups 'n Downs deel 6 / part 6


Week 5 zit er op!

We gaan aan het middenstuk beginnen!

Deze week haken we ruiten die we as-we-go aan elkaar gaan haken
en daarna aan het deel wat we al hebben vasthaken.

Als versiering haken we nog een randje vasten in de voorste lussen.

Geen paniek, het wijst zich vanzelf.

Erg leuk om te doen, dit deel, en niet echt veel werk.

HIER kun je deel 6 downloaden

Veel plezier!


Klein foutje in toer 64: je moet daar natuurlijk toer 63 herhalen.Part 5 is done!

We're going to start with the middle part.

This week we will be making diamond, whch we attach as we go
and attach it to the part we've already have made.

Also, we're making a row of single crochet in front loops.

We think it is very nice to crochet this part, and not that much work.

HERE you can download part 6

Small error in row 64: it should read: Repeat row 63.

Enjoy!


vrijdag 30 april 2021

Ups 'n Downs deel 5 / part 5

 


Dat was een makkelijk(er) deel nietwaar?

Deze week is het weer wat ingewikkelder; niet zo moeilijk als deel 3, maar toch.
Goed lezen en evt in de tekening kijken waar de steken moeten komen.
Part 4 was an easy part, wasn't it?

This weeks part is a bit more difficult; not as difficult as part 4, but not as easy as part 4.

Read well and check the chart to see where the stitches have to be.

HERE you can download part 5

vrijdag 23 april 2021

Ups 'n Downs deel 4 / part 4


Oh my, deel 3 viel niet mee.
Zelf ben ik de deken ook nog een keer aan het haken en ook bij mij viel het niet mee. 
Het gaat niet zo snel, en dat was wat ik veel las.
Ikzelf heb maar 6 toeren gehaakt want mijn deken hoeft niet zo lang te worden.

En heb je deel 3 nog niet af? Geen nood, deel 4 is een makkie dus die haakt lekker snel door.
Dan kun je deel 3 op  t gemakkje afmaken en dan deel 4 er meteen achteraan.


Veel plezier!Oh my, part 3 was not easy, wasn't it?

I am also crocheting the blanket again and it was not easy for me either.
It's not that fast, and that's what I read a lot.
I only crocheted 6 rows because my blanket doesn't have to be that long.

 And haven't you finished part 3 yet? Not a problem, part 4 is a piece of cake,
so it gets through nice and quickly.
Then you can easily finish part 3 and then immediately move on to part 4. 

Enjoy!

vrijdag 16 april 2021

Ups 'n Downs deel 3 / part 3


Zijn de reliëfstokjes gelukt?
Wat we op de facebookgroep lazen was dat sommige mensen een beetje zaten met de reliëfcluster.
Maar gelukkig was dat maar een klein aantal van de haaksters.
We gaan door naar deel 3!
We gaan bobbelsteken maken én alweer reliëfsteken.
De reliëfsteken maken een soort kader rond de bobbelsteken.
Het kan zijn dat de toeren met de bobbelsteken wat lubberen, we haken immers veel steken in 1 steek. Gelukkig trekken de reliëfsteken dat in de volgende toer weer recht.

Het is deze week best veel en de bobbelsteken in combinatie met de reliëfsteken 
vind ik altijd wel een aanslag op mijn polsen.
Verdeel de toeren dan ook een beetje over de week, we willen immers geen blessures oplopen!
Did the front post and back post stitches work out fine?
What we read on the Facebook group was that some people were a bit bothered by the cluster.
Fortunately, that was only a small number of the crocheters.

We move on to Part 3!

We are going to make bobble stitches and front post stitches again, fpdtr that will be.
The front post stitches create a sort of box around the bobble stitches.
It may be that the rows with the bobble stitches loosen up a bit, 
because we crochet a lot of stitches in 1 stitch. 
Fortunately, the front post stitches straighten this out in the next row. 

This weeks pattern is quite a lot a rows and the bobble stitches
in combination with the front post stitches are always an attack on my wrists.
My tip: divide the rows over the week, after all we do not want to get injured!

You can download part 3 HERE.

 


vrijdag 9 april 2021

Ups 'n Downs deel 2 / part 2


De kop is eraf!
Is het iedereen gelukt?
Het begin is altijd even goed opletten en goed tellen, 
maar daarna zou het steeds makkelijker moeten worden om te zien 
waar je de mindering en meerdering moet gaan haken.

Ik ben ook nog met een nieuwe gestart, ik ga het haken voor Troostdekentjes, 
en ik moet toch ook weer even goed tellen.
De originele is namelijk al klaar vanaf november vorig jaar. 
Een half jaar later is het dan toch weer even opletten. 
Ik haak in lila, paars, wit en grijs. 2 tinten grijs denk ik, 
al moet ik dat nog even zien. 
Misschien doe ik maar 4 kleuren.....

Hoe dan ook, we zijn aanbeland bij deel 2.
Deze keer haken we reliëfstokjes en dieper ingestoken v-steken.
We haken de v-steken namelijk 2 toeren naar onder, ipv in de vorige toer.
Let erop dat je de lussen lang genoeg maakt, zodat je voorkomt dat het gaat trekken.
En weer is het advies: blijft tot 11 tellen.


Veel plezier!


We've made it through the first part!
Did everyone succeed?
The beginning is always paying close attention and counting well,
but after that it should get easier and easier to see
where to crochet the decrease and increase.
 
I also started with a new one, I'm going to crochet it for charity,
and I also have to count again.
The original is already ready from November last year.
6 months later it is still time to pay attention.
I crochet in lilac, purple, white and gray. 2 shades of gray I think,
although I haven't made up my mind yet.
Maybe I only do 4 colors .....
 
Either way, we've come to Part 2.
This time we crochet front and back post stitches and v-stitches deeper below.
We crochet the v-stitches 2 rows below, instead of in the previous row.
Make sure to make the loops long enough to prevent it from
pulling.
And again the advice is: keep counting to 11.
 
 
Lots of fun!
 
 


vrijdag 2 april 2021

Ups 'n Downs deel 1 / part 1Eindelijk is het dan 2 april. We hebben er lang naar uitgekeken en lang op gewacht. 
Maar het is zover! Deel 1 van de Ups 'n Downs Cal kan gehaakt worden.


We hopen dat jullie er veel plezier aan gaan hebben.
Deel 1: we beginnen rustig, niet al te moeilijk, maar daarom niet minder leuk!


Fijn paasweekend!
Edit: excuses, er ging iets fout, nu wel de juiste link!Finally it is April 2nd!
We have been looking forward to it and waited a long time.
But time has come!

Part 1 of the Ups 'n Downs Cal can be downloaded!
We start slowly, not that much difficulties, lots of fun!
We hope you will enjoy it.


Have a nice Easter weekend!

vrijdag 19 maart 2021

Ups 'n Downs Cal 2021 Allerhande / Ups 'n Downs Cal 2021 Miscellaneous Remarks


Eindelijk is hier het bestand met meer informatie over de Ups 'n Downs Crochet Along 2021.

We gaan van start op 2 april!

Wat zijn er geweldig mooie foto's gemaakt door Sterstijl.
De dekens komen zó mooi uit.We hebben, zoals gebruikelijk, weer een Allerhande-bestand gemaakt,
met daarin de belangrijkste info over de Ups 'n Downs Crochet Along 2021.

HIER kun je het Allerhande-bestand downloaden!

Veel plezier en tot 2 april!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Finally we can tell you the details about the Ups 'n Downs Crochet Along 2021.

We're going to start on April 2nd, 2021.

Sterstijl made very pretty pictures of our afghans!
We've made, as usual, a Miscellaneous Remarks file,
which contains all the important info you need.

HERE you can download the file!


Have fun and we'll see you on april 2nd.

dinsdag 16 maart 2021

Ups 'n Downs pakketten vertraagdHelaas kregen wij van Durable vervelend nieuws over de levering van de pakketten. Gelukkig zullen de pakketten wel op tijd bij jullie zijn voor de start van de Cal.


"We houden jullie als Durable graag op de hoogte van de levering van de Ups 'n Downs 2021 CAL pakketten, welke helaas vertraagd zijn.

De levering van de garens was reeds moeizaam door beperkte aanlevering van grondstoffen en transportbeperkingen. Een uitstel van levering leek met goede inzet niet nodig, maar desondanks zijn er in de laatste fase van levering toch problemen opgetreden. Hierdoor is de levering van de garens vertraagd met als gevolg dat wij de levering van de pakketten een week uit moeten stellen tot de week van 22 maart.
De start van de CAL zal op 2 april blijven staan, daar het nog mogelijk is om de pakketten tijdig bij de deelnemers aan te leveren.
We zijn ons bewust van het ongemak wat we hiermee veroorzaken, onze verontschuldigingen voor dit vervelende bericht. We doen er alles aan om de pakketten zo snel mogelijk in de winkels te krijgen, zodat jullie, de haaksters, de pakketten voor de start van de CAL in huis hebben.
Excuses voor het ongemak."

zondag 7 maart 2021

Ups 'n Downs Cal pakketten


 (English below)

Helaas moeten we berichten dat, door coronaperikelen, het garen misschien niet op tijd geleverd wordt. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere en stellen we het begin van de Cal uit naar 2 April.
De pakketten voor de Ups ‘n Downs 2021 CAL kunnen inmiddels bij (web)winkels worden besteld. De pakketten worden vanaf 16 maart uitgeleverd.0
Er zijn 3 kleurvariaties: Pink Beach, Blue Wave en Grey Sand.
De naam Ups ‘n Downs 2021 is ontleend aan het feit dat alles op en neer gaat, misschien ook nog wel een beetje wat betreft de uitdagingen.
De prijs voor de pakketten is € 85.00.
De afmeting van de dekens is ca. 165 cm (l) x 120 cm (b), gehaakt met onze hand van haken.
Alle pakketten bevatten Durable Cosy Extra Fine, een leren label en een doosje steekmarkeerders.
We steunen per verkocht pakket Stichting Ambulance Wens Nederland met een bijdrage.
De CAL begint op 2 april 2021.
Verdere informatie komt in het Allerhande-bestand wat 19 maart geplaatst wordt.
------------------------------------------------------
Ups 'n Downs 2021 CAL
Unfortunately, we have to report that due to corona problems, the yarn may not be delivered on time. Therefore, we err on the side of caution and postpone the start of Cal to April 2.
As from today the yarn packages for Ups ‘n Downs 2021 CAL can be pre-ordered in yarn stores in the Netherlands. Yarn packages will be delivered from March 16th.
Ups ‘n Downs 2021 is available in 3 color variations: Pink Beach, Blue Wave and Grey Sand.
The name Ups ‘n Downs 2021 is derived from the fact that everything is going up and down, perhaps also a little in terms of the challenges.
Prices: € 85,00.
Sizes: approx. 165 cm (l) x 120 cm (w) depending on the way you crochet, loose or tight.
Each package contains Durable Cosy Extra fine, a leather label and a box with stitch markers.
We support the Ambulance Wish Netherlands Foundation with a contribution for each package sold.
CAL starts on April 2nd, 2021.
More information will be found in the Miscellaneous Remarks-file, which will be published on March 19th.