Crochet Along 2015

vrijdag 2 juli 2021

Ups 'n Downs deel 13/ part 13Ups ‘n Downs Crochet Along 2021……the end (English below)
Wat een avontuur was het weer.
Net al vorig jaar konden we ook dit jaar pas in april beginnen.
Net als in de rest van de wereld was Corona de boosdoener.
Geen grondstoffen en geen mankracht op de werkvloer betekende geen garen.
Uiteindelijk is het natuurlijk allemaal goed gekomen en nu begint de wereld
gelukkig weer een beetje terug naar het “normale”’ te gaan.
Elke week, en 1x een extra week ertussen, was deze keer het recept om deze Cal mee te haken. Ook gaandeweg de Cal, en nog steeds, haakten er mensen aan.
Met patroon 1 als beginpatroon schoot bij nogal wat mensen de schrik er toch wel in
en de vragen in het vragenbericht liep al snel vol.
Het haakwerk liep niet netjes up en down, de zijkanten liepen uit.
Voor velen was een zigzagpatroon haken iets nieuws.
Gelukkig hielpen de leden elkaar en was het voor velen even wennen aan het patroon
en de manier waarop het beschreven is. (Leuker konden we het niet maken, wel moeilijker).
Na deze eerste week besloten we toch maar filmpjes te gaan maken van de moeilijkere delen,
hoewel dat eerst niet de bedoeling was.
Gaandeweg de delen werd het al wel wat beter te behappen, voor velen.
De ups en downs werden beter zichtbaar en omdat de tussenstukjes (3 toeren in de achtergrondkleur)
 altijd hetzelfde zijn, kwam er regelmaat in het patroon.
Sommige patronen waren moeilijker dan andere,
vooral de patronen met de bobbelsteken erin waren voor veel mensen niet fijn om te haken.
Gelukkig was deel 3 daarin het moeilijkst en het meeste werk.
De delen 7 en 11 gingen daardoor makkelijker.
Wat was het leuk om de deken te zien groeien, gedurende de weken.
En wat waren de haaksters enthousiast! Echt heel leuk om allemaal te volgen.
Uiteindelijk zijn we nu aan het eind van de (haak)reis gekomen en
kun je hier het laatste deel, inclusief de rand, downloaden. 
Iedereen kan nu rustig haar/zijn sprei afhaken.

Deze keer hebben we, in samenwerking met Durable,
ervoor gekozen een deel van de verkoop van de pakketten te doneren aan Stichting Ambulance Wens.
Binnenkort gaan we de cheque uitreiken, hierover later meer.
We willen de leverancier bedanken voor hun vertrouwen in ons.
Zeker ook dank aan de medewerkers in het magazijn,
die al die pakketten hebben gevuld met bollen, steekmarkeerders en labeltje,
zelfs in de avonduren en weekenden werd doorgewerkt,
op gepaste afstand en met minder mensen tegelijk.
Een grote dankjewel aan de testhaaksters: Ilona, Annemieke en Marjolein, jullie waren geweldig. Zonder filmpjes en met soms een wat gebrekkige beschrijving (met fouten)
kwamen jullie uit de tekst/tekening. Met jullie hulp werd het een duidelijk patroon.
Dank aan alle deelnemers, voor jullie enthousiasme en soms kritische opmerkingen.
Dank jullie ook voor het elkaar helpen, zowel online als in real-life.
Dat is de kracht van een Cal-groep!
Wij hopen dat jullie met veel plezier hebben meegehaakt en we hopen jullie weer te zien bij een volgend project.
-----------------------------------------------------------------
Ups 'n Downs Crochet Along 2021......the end
What an adventure it was again.
Just like last year, we couldn't start until April.
As in the rest of the world, Corona was the reason.
No raw materials and no manpower on the work floor meant no yarn.
In the end, of course, it all worked out fine and now,
thankfully, the world is starting to go back to "normal" a bit.
Every week, and 1x extra week in between, was the recipe for crocheting this Cal this time.
Also, along the way of the Cal, and right now, people are starting.
With pattern 1 as a starting pattern, quite a few people got scared and the questions
 in the question post filled up quickly.
Their work did not run neatly up and down, the sides ran out.
For many, crocheting a ripple pattern was something new.
Fortunately, members helped each other and for many it took some getting
 used to the pattern and the way it was described.
After this first week we decided to make videos of the more difficult parts,
although that was not the intention at first.
Gradually the parts became more manageable for many.
The ups and downs became more visible and
because the in-between parts (3 rows in the background color) are always the same,
the pattern became more regular.
Some patterns were more difficult than others,
especially the patterns with the bobble stitches in them were not fun for many people to crochet.
 Fortunately, part 3 was the most difficult and the most work in that.
Parts 7 and 11 went easier as a result.
What fun it was to see the blanket grow, during the weeks.
And how enthusiastic the crocheters were! Really nice to follow all of them.
Finally, we have come to the end of the crochet journey,
and you can now download the last part, including the border.
Everyone can now crochet her/his bedspread in peace.
This time, in collaboration with Durable,
we have chosen to donate part of the sales of the kits to the Ambulance Wens Foundation.
Soon we will hand out the check, more on this later.
We would like to thank the supplier for their trust in us.
Certainly, also thanks to the employees in the warehouse,
who filled all those packages with yarn, stitch markers and labels,
even in the evenings and weekends they worked on,
at a suitable distance and with fewer people at the same time.
A big thank you to the test crocheters: Ilona, Annemieke and Marjolein, you were great.
Without videos and with sometimes a somewhat flawed description (with errors)
you came out of the text/charts.
With your help it became a clear pattern.
Thank you to all participants, for your enthusiasm and sometimes critical comments.
Thank you also for helping each other, both online and in real-life.
That is the power of a Cal group!
We hope you enjoyed crocheting with us and we hope to see you again on the next project.

HERE you can download part 13
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Ik zou het leuk vinden als je een berichtje achterlaat.
Thanks for visiting my blog and I love it when you leave a message!