Crochet Along 2015

dinsdag 31 mei 2022

Hannahs sprei


Zoals eerdere zomers hebben we ook deze keer weer een lekker doorhaakproject gemaakt.

Een "loungebankdeken" bestaande uit granny squares.

Het patroon bevat 3 variaties: één met een zig-zag patroon, één met een ruitpatroon en één met een gespiegeld zig-zagpatroon.

Een lekker doorhaakproject wat je zo groot kunt maken als je zelf wilt.
Het beschreven patroon is voor een deken van ongeveer 160x160 cm of 160x200 cm.

Het patroon bevat tekst en diagrammen.

Wij haakten met 13 en 17 bollen Knitty 4 en haaknaald 4 mm.

Het patroon (in pdf-vorm) is vanaf nu te koop in de webshop van Haakplein voor € 3,49.

HIER kun je het patroon bestellen.

vrijdag 27 mei 2022

Brei- en haakfestival in Arnemuiden op 4 juni


 Na 2 jaar geen Brei- en Haakfestival gaat het 4 juni a.s. dan toch eindelijk weer gebeuren.

We mogen weer naar een evenement. Natuurlijk zijn Naomi en ik daar ook van de partij.

Bij ons kun je een kleine workshop volgen.
We gaan een onderzetter maken.
Wij hebben het voorbereidende werk gedaan, jullie haken er een randje omheen.

De workshop kost € 1,-- (graag gepast geld meenemen), neem zelf een haaknaald maat 2 of 2,5 mm mee. Voor garen zorgen wij.Er is die dag heel veel te doen en te zien. 
Je kunt er bij veel standhouders aanschuiven voor een kleine workshop.
Wat Jeanet allemaal heeft geregeld kun je HIER lezen.

Echt de moeite waard om er een dag voor uit te trekken, of maak er een weekend van met je partner, vriend, vriendin, moeder of (schoon)zus.
De vorige edities waren allemaal heel erg leuk, heel gezellig én we hadden altijd mooi weer.
Hopelijk is dat volgende week zaterdag ook zo.

Zien we je daar?


maandag 23 mei 2022

Crossroads Cal 2022 bonuspatroon / extra pattern


Voor wie nog restjes garen over heeft,
of voor wie gewoon een kleiner projectje wil haken,
hebben we een bonuspatroon gemaakt.
Een kussenovertrek!

Wij vinden het altijd wel mooi als er bij een deken ook een kussenhoes hoort,
eigenlijk net zoals er bij een dekbed bijpassende kussenslopen horen.

Hopeljk vinden jullie het ook een leuk patroon.
Wat kleurencombinaties betreft hebben wij ook weer banen gemaakt
maar in het bestand vind je een blanco raster dat je zelf kunt inkleuren om zo een voor jou goed uitkomend kleurenschema te maken.

Veel plezier!  

HIER kun je het bestand downloaden!For those who have leftover yarn,
or for those who just want to crochet a smaller project,
we made a bonus pattern.
A pillow cover!

We always think it's nice if a blanket also includes a cushion cover,
in fact, just like a duvet should have matching pillowcases.

 
I hope you like the pattern too.

As far as color combinations are concerned, we have also made strips again
but in the file you will find a blank grid that you can color in yourself
to create a color scheme that suits you well.

Lots of fun!
 

HERE you can download the file!


vrijdag 20 mei 2022

Crossroads Cal 2022 deel 13 / part 13


Het laatste deel vandaag: de rand.
Jullie hebben het voor elkaar mensen, jullie hebben in 13 weken een deken gehaakt, 
als je tenminste vandaag aan het laatste deel toe bent,
Zo niet, ook geen probleem. Haak lekker op je eigen tempo!

HIER kun je deel 13 downloaden.

Crossroads Crochet Along 2022……the end (English below)
Wat een avontuur was het weer.
Naomi en ik vonden het heel spannend omdat het ontwerp iets was wat we nog nooit eerder hadden gedaan. Allemaal vierkantjes (you hate it or you love it), maar om het wat moeilijker te maken hebben we deze een kwartslag gedraaid waardoor we ineens ook halve en kwart patroontjes moesten maken.
Het patroon wat deze vierkantjes allemaal samen vormen was ook een verhaal op zich.
De naam Crossroads 2022 ontstond doordat de banen elkaar kruisen en onderdoor of over elkaar heen lopen en de pakketnamen zijn ontstaan doordat veel mensen de afgelopen (corona-)tijd op een kruispunt in hun leven stonden: meer werken/minder werken, gaan werken/thuis blijven, gezonder leven of juist doorgaan op de voet zoals we al deden. Er zijn nog veel andere dilemma’s te noemen waar we voor hebben gestaan en keuzes in hebben gemaakt.
Deze keer waren de kleurencombinaties eens niet uitgezocht door onszelf maar door de leverancier van het garen. Wij zochten altijd zelf de kleuren uit en dat was niet altijd even makkelijk en nu met 7 kleuren was het een uitdaging op zich. Vandaar deze keer de kleurkeuze eens aan iemand anders over te laten. En dat heeft goed uitgepakt!
Bij deel 1 bleek het al een uitdaging te zijn om alle vierkantjes met de verschillende kleuren allemaal even groot te krijgen.
De ene kleur verschilt wel eens in dikte van de andere kleur. Dat is bij heel veel garens zo, en dat wisten velen ook wel, maar nu werd iedereen met de neus op de feiten gedrukt. Vaak is dit op te lossen met het wisselen naar een andere haaknaaldmaat.
Gelukkig kwam dat voor veel haaksters toch goed.
Bij ieder deel moest er wat meer gehaakt en wat meer genaaid worden en uiteindelijk werd hetgeen gehaakt moest worden kleiner maar het deel wat genaaid moest worden weer groter.
Dat aan elkaar naaien was iets wat wij nog niet eerder hadden gedaan en wij vonden het wonderwel mooi uitpakken. Dat niet iedereen daar fan van was, het zij zo.
Bij deze CAL hebben wij ervoor gekozen de filmpjes eens anders dan anders te maken. Voorheen deden we alleen maar stukjes van toeren of alleen de moeilijkere steken. Nu kozen we ervoor het hele vierkant op film te zetten zodat men mee kon haken en we hebben alle filmpjes voorzien van gesproken tekst, dit zowel in het Nederlands als in het Engels. Hier werd bij eerdere Cals naar gevraagd. Zo gezegd zo gedaan en uiteindelijk hebben we daar geen positieve of negatieve reacties op gehad.
Waar wij dachten dat men de halve en kwarten makkelijk(er) zelf kon haken, bleek dat een tegenvaller.
Maar ook dat kwam goed en wat was het leuk om de deken te zien groeien, gedurende de weken. Echt heel leuk om allemaal te volgen.
Uiteindelijk zijn we nu aan het eind van de (haak)reis gekomen en hebben we zojuist het laatste deel, de rand, online gezet. Iedereen kan nu rustig haar/zijn sprei afhaken. We kijken uit naar de eindresultaten!
Voor wie nog garen overheeft: er komt nog een bonuspatroon voor de restjes.
We willen de leverancier, G. Brouwer & Zn, bedanken, voor hun vertrouwen in ons. Zeker ook dank aan de medewerkers in het magazijn, die al die pakketten hebben gevuld met bollen, haaknaald en labeltje.
Een grote dankjewel aan de testhaaksters: Annemieke, Ilona en Marjolein, jullie waren geweldig. Zonder filmpjes kwamen jullie uit de tekst/tekening.
Dank aan alle deelnemers, voor jullie enthousiasme en soms kritische opmerkingen. Dank jullie ook voor het elkaar helpen, zowel online als in real-life. Dat is de kracht van een Cal-groep!
Wij hopen dat jullie met veel plezier hebben meegehaakt en we hopen jullie weer te zien bij een evt. volgend project.


The last part today: the border.
You've done it folks, you've crocheted a blanket in 13 weeks,
at least if you're ready for the last part today,

If not, no problem either. Crochet at your own time!

HERE you can download part 13.


What an adventure it was again.

We found it very exciting because the design was something we had never done before. All squares (you hate it or you love it), but to make it a bit more difficult we turned these a quarter turn, so we suddenly had to make half and quarter patterns.
The pattern that these squares all form together was also a story by itself.
The name Crossroads 2022 arose because the strips intersect and run under or over each other and the package names arose because many people have been at a crossroads in their lives in recent (corona) time: working more / working less, going to work or stay at home, live a healthier life, or just continue as we already did. There are many other dilemmas that we have faced and made choices in.
This time the color combinations were not selected by us but by the supplier of the yarn. We always chose the colors ourselves and that was not always easy and now with 7 colors it was a challenge. So, this time, we leave the color choice to someone else. And that has worked out well!
In part 1 it turned out to be a challenge to get all the squares with the different colors all the same size.
One color sometimes differs in thickness from the other color. This is the case with many yarns, and many were aware of this, but now everyone was faced with the facts. This can often be solved by switching to a different crochet hook size.
Fortunately, that worked out well for many crocheters.
With each part there had to be crocheted a little more and a little more sewn and in the end, what had to be crocheted became smaller but the part that had to be sewn got bigger again.
Sewing the parts together was something we hadn't done before and we thought it turned out wonderfully. So be it that not everyone was a fan of that.
With this CAL we have chosen to make the videos different from usual. Previously we only did bits of rows or just the more difficult stitches. Now we chose to put the entire square on video so that people could crochet along and we provided all videos with spoken text, in both Dutch and English. This was asked about at previous Cals. No sooner said than done and in the end, we have had no positive or negative reactions to it.
Where we thought it was easier to crochet the halves and quarters yourself, this turned out to be a disappointment.
But that also worked out and it was so nice to see the blanket grow during the weeks. Really nice to follow all.
Finally, we have now come to the end of the (crochet) journey, and we have just put the last part, the border, online. Everyone can now quietly untie her/his blanket. We look forward to the results!
For those who still have yarn left: there will be a bonus pattern for the leftovers.
We would like to thank the supplier, G. Brouwer & Zn, for their trust in us. We would certainly also like to thank the employees in the warehouse, who filled all those packages with skeins, crochet hook and label.
A big thank you to the test crocheters: Annemieke, Ilona and Marjolein, you were great. You came out of the text/drawing without videos.
Thanks to all participants for your enthusiasm and sometimes critical comments. Thank you also for helping each other, both online and in real life. That's the power of a Cal group!
We hope you enjoyed crocheting and we hope to see you again at a possible. next project.

vrijdag 13 mei 2022

Crossroads Cal 2022 deel 12 / part 12

 

Het laatste reguliere deel alweer. 
Hierna volgt nog de rand (en later een patroontje voor je restjes)
We maken deze week onze rechthoek af met de laatste vierkantjes en de laatste naailijnen.

Geniet ervan!

HIER kun je deel 12 downloaden.


The last regular part. 
This is followed by the border (and later a pattern for your leftovers).
This week we will finish our rectangle with the last squares and the last sewing lines.

Enjoy it!

Here you can download part 12.

vrijdag 6 mei 2022

Crossroads Cal 2022 deel 11 / part 11


Deel 11, we kunnen nu echt gaan aftellen.

Mensen vragen mij wel eens of ik echt niet alvast een stuk van de naailijnen 
maakte van de lijnen die we nu allemaal moeten maken.
Maar nee, ik naaide ze echt wanneer dat moest.
Ik haakte bijvoorbeeld 1 dag aan de vierkantjes en halfjes, 
zeker nu bij deel 11 gaat dat wel. 
En dan naaide ik 1 naailijn per dag/avond.
Voor mij werkte dat prima.

HIER kun je deel 11 downloaden,

Veel haakplezier!
 Part 11, We can really start counting down now.

People sometimes ask me if I really didn't already make a piece of the sewing lines
from the lines we all have to make now.
But no, I actually sewed them when I had to.

For example, I worked on the squares and halves for 1 day, 
especially now with part 11 that is possible.
And then I sewed one sewing line per day/evening.
That worked fine for me. 

HERE you can download part 11,

Have fun crocheting!